Mellem undertegnede Hjørring Kommune som ejer og Kolonihaveforbundet for Danmark ved dettes Hjørring-afdeling som lejer, er indgået følgende

Lejekontrakt:

§ 1.  Området

                   Det lejede område omfatter en del af den af kommunen tilhørende ejendom, matr. nr. 1y og 1ac, Hjørring Markjorder. Denne ejendom har kommunen ladet opdele i i alt 8 moduler med tilhørende fri- og fællesarealer. Hvert enkelt af disse moduler er atter opdelt i lodder til fritidshaver.

                   Kontrakten omfatter de på vedhæftede kortskitse nr. dateret 4. marts 1975, som numre 1-5 samt 7 betegnede moduler, som hver især er opdelt i henholdsvis 18, 15, 16, 18, 17, og 18 lodder.

                   Modul 7 er overtaget pr. 1. oktober 1978.

                   De resterende 2 moduler er udlejet til dyreforeningen ”Eriksminde”.

§ 2.  Byggemodning/opsigelse

                   Lejemålet tager sin begyndelse, når kommunen har tilendebragt den mellem nedenfor omhandlende byggemodning i området, eller ca. den 1. juli 1975, og vedvarer indtil den 31. oktober 2025, skriver år totusindtotifem, hvor det ophører uden opsigelse fra nogen af siderne.

                   Fra kommunens side kan lejemålet ikke bortset fra misligholdelse bringes til ophør ved opsigelse forinden, hvorimod lejeren har ret til med eet års forudgående varsel at opsige lejemålet under eet med virkning for alle moduler til ophør en 31. oktober.

                   Ved lejemålets ophør skal lejeren ryddeliggøre det lejede for bygninger og andre faste anlæg, som måtte være opført af lejerne.

§ 3.  Anlæg/beplantning

                   Forinden lejemålets påbegyndelse foretager kommunen anlæg af veje i området, ligesom vand og el føres frem til et punkt ca. midt i hvert moduls grønning, som angivet eksempelvis på vedhæftede kortbilag nr. 2, dateret 4. marts 1975.

                   Beplantning og tilsåning af områdets fællesarealer og grønninger påhviler kommunen. Arbejdet hermed kan dog rent faktisk udføres af lejeren efter nærmere aftale mellem parterne, således at kommunen alene leverer planter, frø og lignende udsæd. I så fald sker der en reduktion af den nedenfor anførte årlige leje for hvert enkelt lod, hvilken reduktion fastsættes i forhold til kommunens besparelse herved i kommunens samlede anlægsbudget.

§ 4.  Udlejning/lejeafgift

                   Det er lejerens hensigt at videreudleje de enkelte lodder til forbundets medlemmer, dog kan udlejning kun finde sted til personer, som har bopæl i Hjørring

kommune. Lejeren skal påse, at havelejerne opretholder bopæl i kommunen. Ved havelejerens fraflytning fra kommunen ophører fremlejemålet senest den førstkommende 1. marts.

                   Kommunen skal godkende ordlyden af de lejekontrakter, som oprettes med lejerens medlemmer, herunder lejens størrelse.

                   Lejeren hæfter over for kommunen for den fulde lejeafgift, uanset om lejeren måtte have alle de udparcellerede lodder udlejede.

                   Den årlige leje er for tiden fra 1. juli 1975 og indtil 1. april 1980 fastsat til kr. 550,00 pr. havelod, og fra 1. april 1980 til 1. oktober 1985 til kr. 580,00, eller i alt for 102 lodder en leje på kr. 59.160,00.

                   Det bemærkes at lejen pr. lod dels er fastsat på baggrund af byrådets godkendelse den 10. januar 1979 af en grundleje på kr. 550,00 pr. lod, gældende fra lejemålets påbegyndelse 1. juli 1975, dels en regulering pr. 1. april 1980 på kr. 30,00 pr. lod, i forbindelse med investeringer afholdt af kommunen på kr. 30.000,00.

                   Den årlige leje berigtiges med halvdelen bagud hvert 1. april og 1. oktober, første gang den 1. oktober 1975 forholdsmæssigt for det da forløbne tidsrum.

                   I tiden indtil 1. oktober 1976 er lejeren dog kun pligtig at betale leje til kommunen i forhold til det antal lodder, som lejeren måtte have videreudlejet til sine medlemmer med hensyn til modulerne 1, 2, 3, 4, medens tilsvarende bestemmelser skal gælde i tiden indtil 1. oktober 1978 med hensyn til modul nr. 5. Med hensyn til betaling af lejen for lodder i modul 7, skal der frem til 1. oktober 1981 alene betales i forhold til det udlejede antal lodder. Afgørende for denne indskrænkning i lejerens lejebetaling er det antal havelodder, som hvert års 1. juli og 1. januar er videreudlejet af lejeren.

                   Det foran fastsatte lejebeløb på kr. 550,00 pr. lod, er fastsat alene til amortisation af kommunens investering i haveområdet og omfatter således ikke jordleje.

                   Med virkning for tiden efter den 1. oktober 1985 kan kommunen imidlertid med et halv års forudgående varsel forlange, at der skal betales et tillæg til lejen som afgift for jorden, og størrelsen af den samlede fremtidige årlige leje skal således optages til forhandling mellem parterne. Kan disse ikke nå til enighed herom, fastsættes den fremtidige leje med bindende virkning for begge parter af en voldgift bestående af tre medlemmer, hvoraf hver af parterne udpeger et medlem, medens de to opmænd i forening udpeger det tredje medlem. Efterkommer den ene af parterne ikke en opfordring fra den anden til at udpege sin voldgiftsmand senest otte dage efter, at han ved anbefalet brev har modtaget underretning om den af den voldgiftssøgende udpegede opmand, udpeges også det andet medlem af den voldgiftssøgende part.

                   Hver af parterne har i øvrigt ret til at forlange størrelsen af den årlige leje optaget til ny fastsættelse med virkning hvert femte års 1. oktober, første gang pr. 1. oktober 1990, ligeledes med seks måneders forudgående varsel og om fornødent under medvirken af den netop stipulerede voldgiftsret.

§ 5.  Deklaration for klubhuse

                   Lejeren er gjort bekendt med samtlige bestemmelser i den deklaration af den 13. april 1975, der tillader opførelse af klubhuse for andre foreninger, som f.eks. brevdueforeninger og spejderkorps.

§ 6.  Deklaration/forpligtigelse

                   Lejeren er gjort bekendt med samtlige bestemmelser i den deklaration af den 13. april 1975, der normerer områdets udnyttelse og lejeren og dennes fremlejere er selvfølgeligt pligtige til at respektere denne deklaration i alle ord og punkter.

                   Den i denne deklarations § 5 omhandlede vedligeholdelse af områdets fællesarealer påhviler lejeren nord for den linie, som er optrukket på kortbilag 1.

                   Udgifterne til vedligeholdelse af stamvejen til samtlige 8 moduler i området fordeles med 1/8 til hvert modul.

§ 7.  Udsigtsforhold/hovedvandledning

                   Lejeren respekterer påbudte oversigtsarealer ved stamvejens udmunding i Hirtshalsvej og er indforstået med, at der tinglyses deklaration herom, ligesom lejeren er indforstået med, at der tinglyses sædvanlig deklaration med hensyn til vedligeholdelse og eftersyn af den hovedvandledning, der løber under modulerne 1 og 2.

§ 8.  Stemplings udgifter

                   Samtlige med nærværende kontrakts oprettelse og stempling forbundne udgifter betales af kommunen alene.

-------

Lejekontrakten underskrevet af Hjørring Byråd den 22/5 1975.

                   Poul S. Poulsen, Borgmester

                                                                        /Asger Nielsen, Overassistent

Lejekontrakten er ligeledes underskrevet af Kolonihaveforbundet for Danmark.

                   Ø. Dühring, Formand

-------

---

Tillæg til lejekontrakten, som er indføjet i nærværende udgave af Love og Vedtægter, vedtaget af Udvalget for faste ejendomme den 23. december 1981

                   Else Købstrup, Udvalgsformand

                                                                        /Asger Nielsen, Overassistent

-------

---

Del siden