Ordensbestemmelserne 2022

17 Haverne

Ordensbestemmelserne

1.    

Alle hegn skal være af Liguster.

2.

Hækkene må ikke beskadiges og skal af lejerne til enhver tid holdes fri for ukrudt og anden beplantning. Såsom hyld, elm, vildroser mm.

 

3.

Træer og buske må ikke vokse ind over  tilstødende haver eller skel

 

4.

Konstaterer bestyrelsen, at der er plantet træer og buske, som skader andre lejers haver eller hække, må vedkommende lejer straks efter påbud fra bestyrelsen fjerne disse eller beskære beplantningen ned i passende afstand og størrelse, således at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser,

5.

For hver have skal der være anbragt en låge som indgang til havelodden fra modulet, på hvis udvendige side af lågen havens nr. skal være anbragt tydeligt.
Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen kan godkende at haveloddet etablere en ekstra havelåge, der skal kunne aflåses fra haveloddets indvendige side. En havelåge må maksimalt have en bredde på 120 cm samt en højde på 180 cm.

6.

Lejeren er pligtigt til at holde sin have i ordentlig stand, og holde sig alle bestemmelser, efterrettelige som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder lægger på området, ligesom lejeren er pligtigt til at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdt bestemmelser, samt de bestemmelser, der indeholdes i ”hovedbestemmelser omfattende haveforståelse i kolonihaveområderne”. Ved havens vedligeholdelse forstå, at udover selve haven, skal der være rengjort kant på 30 cm. på ydersiden af hækken.

7.

Bestyrelsen er forpligtiget til 1 – 2 gange i havesæsonen, at efterse have, veje, stier og hække. Finder bestyrelsen ved disse eftersyn, at haver, veje, stier og hække ikke er vedlige/ og renholdt – træder følgende procedure i kraft.
1)   Mundtlig påtale kan ske i tilfælde af mindre forseelse.
2) Ved grovere overtrædelse skal bestyrelsen forholde sig som ved  beskrevet i standardvedtægt § 8.

8.

Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene el. omkringliggende arealer, dog er det tilladt at fordele have og hækaffald i bælterne på de dertil anviste pladser så det ikke skæmmer.

9.

Skulle ondartet sygdomme el. skadedyr angribe en lejers have, er vedkommende pligtig til straks at meddele bestyrelsen dette.
Herefter skal bestyrelsen søge konsulent mæssig vejledning.
 Lejeren må ikke modsætte sig de foranstaltninger, som bestyrelsen i samråd med konsulenten, tager for at bekæmpe sygdommene. 

10.

Hækken klippes mindst 1 gang om året, senest 1. august. 
Hækkenes højde må højest være 1,80 m.
Sprøjtning af hække pga. sygdomsangreb udføres af lejeren, efter bestyrelsens anvisninger.

 

11.

I haverne må der ikke holdes kaniner, duer, høns eller bier. Hunde skal føres i bånd og holdes i egen have. Vilde katte må ikke fodres.

12.

Al afbrænding er forbudt i henhold til Hjørring Kommunes regulativer.
Skt. Hans bål og små hygge bål af tørt, ubehandlet træ på en varighed af 1-2 timer er dog undtaget

 

13.

Der må ikke vandes med vandspreder i haverne mellem kl. 10.00 - 16.00, der opfordres til at vanding af græsplæner undlades.

 

14.

Al unødvendig kørsel på foreningens grønne arealer er forbudt. det er ikke tilladt at parkere i modulerneHøjeste hastighed er max. 20 km. for alle trafikanter. Motorkøretøjer skal parkeres på de dertil indrettede p-pladser.Vask af biler er forbudt

15.  

Ved brug af motordrevne redskaber skal der tages hensyn til andre lejere. 

16.

Benyttelse af musikanlæg og lign. skal der tages hensyn til andre lejere.

17.

Medlemmer der har sin have til salg, kan ikke vælges til en tillidspost i haveforeningen.

 

18.

Medlemmer skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest  2 uger efter ændringen er sket.

Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt       dette ikke sker , skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindeligt og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet.

19.

Strøm fra el tavlerne i modulerne må bruges til el drevet haveredskaber, samt som byggestrøm under udførelse af byggeprojekter på haveloddet, opladning af mobiltelefon kan tillades. Der må ikke bruges strøm til opvarmning af hus, brug af tv, kaffemaskine, elkedel, køle/ frysebokse, mm. Der er slukket for strøm i tidsrummet fra kl. 22.00 – 08.00

 

20.

Tømning og rengøring af tørklosetter må kun finde sted ved udslagskummen ved klubhuset.

21.

Alle havelodder med bebyggelse skal tegne en Brandforsikring m. Grundejeransvar, haveejer skal på bestyrelsens forlangende fremvise gyldig brandforsikring.

22.

Det er tilladt at opsætte en brændeovn i sit kolonihavehus, det er dog et krav at brændeovn og skorsten overholder reglerne fastsat af myndighederne. Brændeovn og skorsten skal renses efter myndighedernes regler. Ved opsætning af brændeovn skal lejeren aflevere kopi af skorstensfejerattest til bestyrelsen. Ved salg af haveloddet overdrages skorstensfejerattest til køber af sælger.

23.

Udgået hækplanter skal fjernes på bestyrelsens forlangende, og skal erstattes af nye planter inden årets udgang. Bestyrelsen kan give dispensation til at udskyde udskiftningen af hæk med 12 måneder.

24.

Misligholdte haver kan pålægges et gebyr på 2000 kr.

Procedure ved misligholdte haver

Påtale med tydelig frist på hvornår det skal være overholdt

Mulighed for dialog og aftale ny frist

Overholdes det ikke sendes gebyr på 2000 kr.

Samme rykkerprocedure som ved havelejen

rykker 1: 250 kr.

rykker 2: 500 kr

rykker 3: 1000 kr.

25. 

Den enkelte haveejer kan blive påført en bod, såfremt man ikke deltager i mindst en af de planlagte arbejdsdage pr. sæson, eller udføre mindst 3 timers fælles arbejde i foreningen pr. sæson, den årlige bod er p.t 200 kr.

26.


Ved et større vandforbrug i en kolonihave som f.eks. et vildmarksbad eller bassiner over 500 l. betales 50 kr pr påbegyndt 1000 liter. Beløbet betales på mobilpay til kasseren. I Vildmarksbade eller bassiner må ikke bruges nogen form af kemikalier ( eks. klor, mm)

Ordensbestemmelserne er revideret marts 2022 på generalforsamlingen

Bestyrelsen

Del siden